Imam Ali: Gerechtegkeet ass besser wéi Courage, well

Imam Ali: Gerechtegkeet ass besser wéi Courage, well

Imam Ali: Gerechtegkeet ass besser wéi Courage, well wann all Leit Gerechtegkeet fir jiddereen uwenden, da brauche se kee Courage.